Blog dotyczący umów

Umowa sprzedaży nieruchomości, a odpowiedzialność za długi poprzedniego właściciela

Kupujący nieruchomość nie odpowiada za długi poprzedniego właściciela związane z nieruchomością i powstałe przed jej wydaniem np. długi związane z niezapłaconym czynszem, nieuiszczonymi opłatami za media. Powyższe należności (długi) nie obciążają nieruchomości ponieważ

Zgłoszenie zawarcia umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

Nowelizacja specustawy w sprawie COVID-19, która weszła w życie 31 marca 2020 r. zmieniła m.in. przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dodając do art. 36 ustawy ustęp 17.   Zgodnie z w/w przepisem zawarcie umowy o dzieło podlega zgłoszeniu, które należy

Umowa zlecenia a umowa o pracę

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną. To oznacza, że podstawą jej zawarcia są przepisy Kodeksu cywilnego. Osobie, która realizuje umowę zlecenia przysługują prawa jakie wynikają z treści umowy, którą zawrze z drugą stroną. Przedmiotem umowy zlecenia jest zobowiązanie

Czy podpisując umowę powinniśmy złożyć podpis czytelnie ?

Składając podpis na umowie zastanawiamy czy mamy podpisać się imieniem i nazwiskiem albo czy możemy użyć swojego podpisu w zwykle używanej przez nas formie (niekoniecznie czytelnej dla drugiej strony) albo podpisać się znakiem graficznym? Może też nas zastanawiać, czy możemy wymagać