Aleksandra Dzikowska

Radca Prawny

,,,,


Ostatnie posty

POWRÓT

Czy podpisując umowę powinniśmy złożyć podpis czytelnie ?

Składając podpis na umowie zastanawiamy czy mamy podpisać się imieniem i nazwiskiem albo czy możemy użyć swojego podpisu w zwykle używanej przez nas formie (niekoniecznie czytelnej dla drugiej strony) albo podpisać się znakiem graficznym? Może też nas zastanawiać, czy możemy wymagać od drugiej strony umowy, aby złożyła podpis czytelnie ?

Przepisy prawne nie mówią nic na temat tego jak ma wyglądać podpis i czy ma on być czytelny. Przepis art. 78 § 1 K.C. stanowi jedynie, że „Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli”.

Jednak orzecznictwo sądowe i doktryna w tym przedmiocie, wskazują jakie podstawowe wymogi powinien spełniać podpis. W tym zakresie można przytoczyć postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie sygn. akt V CSK 78/09, w którym Sąd Najwyższy wskazał, że podpis powinien wyrażań co najmniej nazwisko. Nie jest konieczne, aby było to nazwisko w pełnym brzmieniu, gdyż dopuszczalne jest jego skrócenie i nie musi ono być także w pełni czytelne. Podpis powinien jednak składać się z liter i umożliwiać identyfikację autora, a także stwarzać możliwość porównania oraz ustalenia, czy został złożony w formie zwykle używanej. Podpis powinien wykazywać cechy indywidualne i powtarzalne.